Bijzondere Algemene Voorwaarden Koi

Bijzondere verkoopvoorwaarden AB KOI,

geldend voor levende have, koivoer en medicijnen

I.               Uitsluiting herroepingsrecht

A.             AB Koi sluit het herroepingsrecht voor verkochte levende have uit. Uitsluitend wanneer onverhoopt zou blijken dat sprake is van een mankement dat aantoonbaar aanwezig was op het moment van levering, is AB Koi ertoe gehouden om het verkochte na een onverwijlde melding van de koper terug te nemen.

B.             Het herroepingsrecht geldt evenmin voor verpakkingen van voedsel en medicatie die door de koper zijn geopend en/of die een houdbaarheidstermijn kennen van minder dan ……dagen.

C.             Bij een ook na onderling overleg blijvend verschil van inzicht over het al dan niet aanwezig zijn van een mankement aan de levende have op het moment van levering ligt de bewijslast daarvan bij de koper.

II.             Inspanningsverplichting

Desgevraagd adviseert AB Koi op verzoek van de klant ter plaatse over hoe te handelen en over mogelijk wenselijke medicatie bij ziekte en/of aandoeningen. AB Koi zal zich naar vermogen inspannen voor het bereiken van het door de klant gewenste resultaat, maar garandeert dit resultaat niet. Het verantwoordelijkheid voor het inroepen van en opvolgen van advies door AB Koi berust te allen tijden bij de klant.

Let op: AB Koi is uitsluitend bereid om zaken te doen en overeenkomsten op afstand te sluiten wanneer wordt ingestemd met de hiervoor opgenomen, bijzondere verkoopvoorwaarden. Deze bevatten, zie hiervoor, beperkingen op het voor consumenten geldende herroepingsrecht van koopovereenkomsten op afstand.